Image1\
Cấp bộ

Nghiên cứu phát triển một số thuật toán đánh giá sai lệch vị trí của các đối tượng điểm trong một lớp dữ liệu so với lớp dữ liệu điểm có độ chính xác cao

Mục tiêu của đề tài:

Xây dựng một số thuật toán xác định và đánh giá độ lệch vị trí trên của các đối tượng điểm trên một lớp dữ liệu không gian so với lớp dữ liệu có độ chính xác cao hơn, làm tiền đề cho việc tìm những thuật toán nắn chỉnh tập dữ liệu điểm hiện hữu về tập có độ chính xác cao hơn.

Xem thêm...

 

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý đô thị thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai

GIS bien hoa 

Nghiên cứu xây dựng Hệ thống thông tin địa lý của thành phố Biên Hoà có khả năng lưu trữ, xử lý, phân tích, trao đổi dữ liệu giữa các ban ngành, các phòng ban cấp thành phố, phường/xã trong phạm vi của thành phố, phục vụ công tác quản lý đô thị thành phố Biên Hoà.

Xem thêm...

 
 

Nghiên cứu các giải thuật liên biên bản đồ và phân mảnh tùy chọn

Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu của đề tài là xây dựng các giải thuật nhằm liên biên các mảnh bản đồ số và phân rã tùy chọn, bao gồm các giải thuật sau:

Xem thêm...

 
 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com