Image1\
Cấp nhà nước

Hệ thống thông tin địa lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long - MEKOGIS

Mục tiêu của đề tài:
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu nền và công việc khung (framework) thống nhất để tạo điều kiện trao đổi dữ liệu GIS giữa các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long và giữa các ngành trong mỗi tỉnh, phục vụ công tác quản lý.
Nâng cao năng lực nghiên cứu triển khai của Trung tâm Công Nghệ Thông Tin Địa Lý và tạo một đội ngũ chuyên viên công nghệ thông tin địa lý của đồng bằng sông Cửu Long, có khả năng sử dụng, cập nhật, xử lý dữ liệu GIS phục vụ nhu cầu quản lý.
Hỗ trợ phát triển các hệ thống thông tin địa lý phục vụ quản lý hành chánh cấp tỉnh hoặc liên tỉnh và công tác qui hoạch phát triển kinh tế của từng tỉnh, liên tỉnh hoặc của toàn vùng.
Kết quả nghiệm thu: Xuất sắc
Nội dung nghiên cứu:
Thiết kế mô hình hệ thống thông tin địa lý MEKOGIS.
Thiết kế mô hình dữ liệu nền MEKOGIS.
Xây dựng hệ quản trị cơ sở dữ liệu nền MEKOGIS cho từng tỉnh và cho toàn vùng.
Xây dựng tiêu chuẩn dữ liệu nền MEKOGIS
Xây dựng từ điển dữ liệu nền MEKOGIS
Xây dựng công việc khung (framework) MEKOGIS
Xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật viên MEKOGIS
Đào tạo kỹ thuật viên MEKOGIS
Xây dựng cơ sở dữ liệu nền trên nguồn dữ liệu số hóa từ bản đồ địa chính 1:50.000 của toàn vùng đồng bằng (12 tỉnh)

mekogis12Hệ thống thông tin địa lý phục vụ phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long MEKOGIS

 

Xem thêm...

 

Nghiên cứu mô hình hệ thống thông tin địa lý tự động giám sát môi trường và diễn biến lũ lụt vùng Đồng bằng sông Cửu Long - MEKOGIS.1

Mục tiêu của đề tài:
Xây dựng mô hình hệ thống thông tin địa lý tự động thu thập dữ liệu môi trường nước và diễn biến lũ phục vụ cho các tỉnh có giải pháp ứng phó kịp thời theo diễn biến lũ lụt.
Nội dung nghiên cứu:
Nghiên cứu mô hình tổng thể hệ thống thông tin địa lý tự động thu thập dữ liệu môi trường nước và diễn biến lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Nghiên cứu thiết kế thành phần thiết bị (phần cứng và phần mềm hệ thống) thực hiện thu thập, truyền dẫn, lưu trữ và xử lý dữ liệu tại trạm đo và trung tâm.
Nghiên cứu thiết kế mô hình dữ liệu GIS.
Nghiên cứu xây dựng mô hình không gian – thời gian về hiện trạng và diễn biến mực nước, chất lượng nước (áp dụng cho những chỉ tiêu xác định trong nội dung 1).
Nghiên cứu xây dựng qui trình hiệu chỉnh, bổ sung dữ liệu nền MEKOGIS.
Xây dựng chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ.
Nghiên cứu biện pháp triển khai hệ thống.

mekogis1Nghiên cứu mô hình hệ thống thông tin địa lý tự động giám sát môi trường và diễn biến lũ lụt vùng Đồng bằng sông Cửu Long - MEKOGIS.1

Xem thêm...

 
 
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com