Image1\

Tư vấn lập dự án "Hệ thống thông tin địa lý phục vụ giám sát lũ và chất lượng nước đồng bằng Sông Cửu Long (MEKOGIS.1)"

 

 

 

 


 

Mục tiêu của dự án:

Xây dựng mô hình hệ thống thông tin địa lý tự động thu thập dữ liệu môi trường nước và diễn biến lũ phục vụ cho các tỉnh có giải pháp ứng phó kịp thời theo diễn biến lũ lụt.

Nội dung dự án:

- Nghiên cứu mô hình tổng thể hệ thống thông tin địa lý tự động thu thập dữ liệu môi trường nước và diễn biến lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Nghiên cứu thiết kế thành phần thiết bị (phần cứng và phần mềm hệ thống) thực hiện thu thập, truyền dẫn, lưu trữ và xử lý dữ liệu tại trạm đo và trung tâm.

- Nghiên cứu thiết kế mô hình dữ liệu GIS.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình không gian – thời gian về hiện trạng và diễn biến mực nước, chất lượng nước (áp dụng cho những chỉ tiêu xác định trong nội dung 1).

- Nghiên cứu xây dựng qui trình hiệu chỉnh, bổ sung dữ liệu nền MEKOGIS.

- Xây dựng chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ.

- Nghiên cứu biện pháp triển khai hệ thống.


Newer news items:
Older news items:

Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com