Image1\

Phần mềm Quan trắc môi trường tự động

 

 

Tên giải pháp phần mềm

PHẦN MỀM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG

Lĩnh vực áp dụng

SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP, CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG...

Tính năng của giải pháp phần mềm

  • Quản lý thu thập tự động từ xa các chỉ tiêu quan trắc từ nguồn thải.
  • Báo cáo thống kê số liệu thu thập theo thời gian thực.
  • Lập biểu đồ thống kê theo thời gian thực.
  • Cảnh báo chỉ tiêu quan trắc vượt tiêu chuẩn.

Yêu cầu hệ thống

HĐH: WINDOW

SERVER AND CLIENT

Ưu điểm

  • Thuận tiện trong công tác giám sát nguồn thải.
  • Đảm bảo tính kịp thời trong xử lý sự cố môi trường.
  • Giao diện sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh
Joomla! Template design and develop by JoomVision.com - http://www.joomvision.com